03D POMOC DE MINIMIS

Pomoc de minimis - informacje podstawowe

Od 1 stycznia 2014 roku zasady przyznawania pomocy de minimis reguluje Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. Obecnie obowiązuje okres przejściowy, który pozwala w ramach konkursów ogłaszanych z okresu finansowania 2007-2013 r. stosować zasady Rozporządzenia KE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2014 r.


Jedną z form wsparcia przedsiębiorców jest tzw. pomoc de minimis,
warto poznać jej założenia, gdyż wiele programów pomocowych przewiduje jej udział.


Koncepcja pomocy de minimis wywodzi się z zasady, iż pomoc o stosunkowo niskiej wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji lub wywierać wpływ na handel między Państwami Członkowskimi. W związku z tym to Państwo Członkowskie UE decyduje o formie i wysokości przyznawanej pomocy.

Może być udzielona przedsiębiorcy w różnych formach: na szkolenia, inwestycje ale także w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS i innych. Ponieważ każdy przedsiębiorca ma ograniczoną kwotowo wartość pomocy de minimis jaką może otrzymać – warto zawsze dowiedzieć się od organu udzielającego pomocy, czy udzielane wsparcie nie jest pomocą de minimis i sprawdzić, czy otrzymując daną pomoc nie przekraczamy dopuszczalnego limitu. Limit otrzymanej pomocy de minimis można zweryfikować  w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dane kontaktowe do UOKIK - kliknij aby wejść.

W rozporządzeniu określona została maksymalna kwota pomocy, jaką Państwo udzielić może jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat, na poziomie 200 tys. EUR brutto. Dla firm z sektora drogowego transportu towarów maksymalna kwota dofinansowania ograniczona została do 100 tys. EUR.

Wyjątkiem jest sytuacja świadczenia usług zintegrowanych, w których sam drogowy transport towarów jest tylko jednym z elementów usługi, np. usług przeprowadzkowych, pocztowych lub kurierskich albo usług obejmujących zbieranie i przetwarzanie odpadów, nie należy uznawać za usługi transportowe wówczas kwota dofinansowania nie ulega obniżeniu.

W związku z nadwyżką mocy przewozowych w sektorze drogowego transportu towarów oraz z uwagi na cele polityki transportowej w zakresie natężenia ruchu i transportu towarowego, z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia należy wykluczyć pomoc na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów. Z uwagi na rozwój sektora drogowego transportu pasażerskiego nie należy już stosować obniżonego pułapu w odniesieniu do tego sektora.

 Jak obliczyć wartość pomocy de minimis?

Przedsiębiorca występuje z wnioskiem o przyznanie pomocy de minimis w konkretnym momencie, na przykład 1 sierpnia 2011 roku. Należy sprawdzić czy w okresie danego roku podatkowego i 2 poprzednich lat podatkowych poprzedzających dzień złożenia wniosku otrzymał on pomoc de minimis i jeśli tak, to w jakiej wysokości. Łączna wysokość pomocy w tym okresie wg. ogólnej zasady nie może przekroczyć kwoty 200 tys. Euro (lub 100 tys. Euro jeśli pomoc dotyczy sektora drogowego transportu towarów).

Grupy wyłączone z możliwości otrzymania pomocy de minimis to:

  • przedsiębiorcy działający w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objęci rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000,
  • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją podstawową produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej;
  • przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze  przetwarzania i wprowadzenia do obrotu rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej, jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od oceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów produktów rolnych lub wprowadzonych na rynek, bądź jej udzielenie jest uzależnione od przekazania jej producentom tych produktów;
  • pomocy udzielanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z taką działalnością,
  • pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy.

Wsparcie de minimis na obecnych zasadach obowiązywać będzie do końca 2020 roku.