02 O projekcie

 

PROJEKT „Liderzy Ekologicznej Produkcji. Projekt szkoleniowo-doradczy dla MŚP

współfinansowany został w ramach Działania 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”,
Poddziałania 2.1.1  "Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


 

 

CEL GŁÓWNY:

 

 

Wdrożenie proekologicznego podejścia do biznesu w 36 przedsiębiorstwach dzięki wsparciu szkoleniowo-doradczym
ich 216 pracowników.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Ułatwienie 72 osobom decyzyjnym w przedsiębiorstwach - adaptacji zasad zarządzania środowiskowego i inwestycji ekologicznych w 36 przedsiębiorstwach z województw: podlaskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego oraz małopolskiego.
 2. Przekazanie wiedzy na temat korzyści z proekologicznego prowadzenia małego i średniego przedsiębiorstwa 216 pracownikom w/w przedsiębiorstw.
 3. Opracowanie 36 raportów potrzeb ekologizacyjnych przedsiębiorstw, 36 raportów poszkoleniowych, 36 raportów z doradztwa oraz 36 (minimum dwuletnich) programów działań proekologicznych w przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie.


 

 

ADRESACI PROJEKTU:

 

W projekcie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa, które ŁĄCZNIE spełniają 5 warunków:

1. Mają siedzibę na terenie Polski, jednak priorytetowo traktowane będą podmioty z województw : podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, śląskiego oraz małopolskiego.

2. Które posiadają status małych bądź średnich przedsiębiorstw, określony na podstawie kwalifikatora wielkości firmy zamieszczonego na stronie
http://kwalifikator.een.org.pl/.

3. Które są zainteresowane wdrożeniem rozwiązań proekologicznych.

4. Które nie należą do grupy wyłączenia z możliwości otrzymania pomocy de minimis zgodnie z
Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

5. Które reprezentują sekcję
C (PKD 2007) tj. przetwórstwo przemysłowe.

 


DZIAŁANIA:


 

   

    1) REKRUTACJA FIRM

 

Rekrutacja do projektu 36 MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW z sześciu województw: podlaskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego śląskiego oraz małopolskiego. W podziale na:

 1. 22 małe przedsiębiorstwa, z których udział we wsparciu szkoleniowym wezmą 53 kobiety i 79 mężczyzn.
 2. 14 średnich przedsiębiorstw, z których udział  we wsparciu szkoleniowym wezmą 34 kobiety i 50 mężczyzn.

Efektem działania będzie 6 spotkań rekrutacyjnych w poszczególnych województwach oraz utworzenie call-center projektu.


 

 

2) ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW:

 

 

Po podpisaniu umów szkoleniowych z beneficjentami wsparcia (przedsiębiorstwami) wdrożone zostaną analizy potrzeb poszczególnych podmiotów. Analizy dotyczyć będą dokumentów strategicznych, finansowych, wizji przedsiębiorstwa czy obszarów ich oddziaływania na środowisko. Analizy te ułatwią adaptację zasad zarządzania środowiskowego i inwestycji ekologicznych w poszczególnych firmach.

Działanie to skierowane zostanie do 72 decydentów (osób pełniących funkcje kierownicze, decyzyjne) w 36 (po dwie osoby z każdego) podmiotach.

Efektem analiz będzie 36 raportów potrzeb ekologizacyjnych przedsiębiorstw biorących udział w projekcie.


 

 

C) ETAP SZKOLENIOWY

 

 

Adekwatnie do analizy potrzeb, program szkoleniowy obejmie zagadnienia ogólne, inicjujące wdrożenie działań proekologicznych.

Dla kadry menadżerskiej (72 osoby, po 2 z firmy) będą to:

 1. Źródła finansowania rozwiązań proekologicznych – 8 h szkoleniowych.
 2. Zarządzanie środowiskowe – 8 h szkoleniowych.

Dla pracowników kluczowych  (72 osoby z kadry menadżerskiej i 144 pracowników kluczowych, po 4 z firmy) będą to:

 1. Potrzeby zastosowań technologii przyjaznych środowisku i OZE – 16 godzin szkoleniowych.
 2. Przygotowanie, zasady przeprowadzania i celowość audytu ekologicznego i energetycznego - 8 h szkoleniowych.
 3. Budowanie ekologicznej marki produktu i wizerunku przedsiębiorstwa – 16 godzin szkoleniowych.
 4. Sposoby wprowadzania rozwiązań ekologicznych i zarządzania ekozmianą – 8 h szkoleniowych.

Organizator zapewnia kompleksową usługę szkoleniową, zestaw materiałów szkoleniowych oraz wyżywienie z noclegami w sytuacjach w którym szkolenie będzie miało charakter wyjazdowy.

Efektem realizacji etapu szkoleniowego będzie 36 raportów poszkoleniowych.


 

4) OKREŚLENIE DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH I OPRACOWANIE PLANÓW EKOLOGIZACJI

 

 

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w projekcie odbędą indywidualne doradztwo związane z opracowaniem rozwiązań ekologizacyjnych. Plan będzie każdorazowo dostosowywany do umiejętności odbiorców, potrzeb przedsiębiorstwa i zdiagnozowanych w nim luk w następujących etapach:

 1. EKODORADZTWO w wymiarze 80 godzin na podmiot.
 2. DORADZTWO PRZEDAUDYTOWE w wymiarze 16 godzin na podmiot.
 3. PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE REKOMENDACJI w wymiarze 8 godzin na podmiot.

Efektem realizacji doradztwa będzie wypracowanie 36 raportów z doradztwa oraz 36 (minimum dwuletnich) programów działań proekologicznych w przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie.


 Udział w projekcie jest bezpłatny 
- całkowicie dofinansowany w ramach pomocy
de minimis.