04B Zasady rekrutacji

 

Podstawowe zasady rekrutacji do projektu:

 1. Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji do projektu.
 2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej projektu  (zakładka Rekrutacja -> Zapisz się -> wyślij formularz zgłoszeniowy).
 3. Wydrukuj i podpisz formularz zgłoszeniowy. Formularz dostępny do pobrania w zakładce Dokumenty  (zakładka Dokumenty, drukuj zgłoszenie, bądź  zapisz formularz w formacie PDF.)

Uwaga ! Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie!


Po wstępnej pozytywnej weryfikacji zgłoszenia na podany w formularzu adres mailowy otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz prośbę o pobranie i uzupełnienie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (formularze od nr 1. do nr 9.) dostępnych w zadkładce Dokumenty.


Tylko i wyłącznie wypełnienie i dostarczenie wymaganych dokumentów do biura projektu (osobiście, poczta lub faxem) oraz podpisanie umowy szkoleniowej jest warunkiem uczestnictwa w projekcie.WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU OTRZYMAĆ MOGĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE

PRZEDSIĘBIORSTWA DZIAŁAJĄCE W SEKCJI C wg PKD 2007- tj.
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE


KLIKNIJ ABY POBRAĆ PEŁNĄ LISTĘ KODÓW Z SEKCJI C

 

Lista skrócona:

SEKCJA C

                 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

10

 

 

 

PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

11

 

 

 

PRODUKCJA NAPOJÓW 

12

 

 

 

PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH 

13

 

 

 

PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

14

 

 

 

PRODUKCJA ODZIEŻY 

15

 

 

 

PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH

16

 

 

 

PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 

17

 

 

 

PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU

18

 

 

 

POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

19

 

 

 

WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

20

 

 

 

PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH

21

 

 

 

PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 

22

 

 

 

PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

23

 

 

 

PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH

24

 

 

 

PRODUKCJA METALI

25

 

 

 

PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

26

 

 

 

PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

27

 

 

 

PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

28

 

 

 

PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

29

 

 

 

PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

30

 

 

 

PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

31

 

 

 

PRODUKCJA MEBLI

32

 

 

 

POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW

33

 

 

 

NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

SEKCJA C - wyjaśnienie

Przez działalność wytwórczą rozumie się fizyczne lub chemiczne przetwarzanie surowców, materiałów lub półproduktów, w nowy wyrób. Surowce, materiały lub półprodukty podlegające przetworzeniu w ramach tej Sekcji są wynikiem działalności rolnej, leśnej, rybołówstwa, górnictwa lub innej działalności wytwórczej. Istotne zmiany, przeróbki, renowacje i przebudowy są również związane z działalnością wytwórczą.

Jednostki klasyfikowane w ramach tej Sekcji określane są jako zakłady przemysłowe, wytwórnie lub fabryki, które w swej działalności wykorzystują maszyny i urządzenia o napędzie mechanicznym. Również jednostki, które przetwarzają surowce i materiały w nowy wyrób ręcznie, w sposób chałupniczy lub jednostki wytwarzające i sprzedające wyroby w miejscu wytworzenia (np. piekarnie, zakłady krawieckie szyjące na zamówienie), są również włączone do niniejszej Sekcji.

Jednostki wytwórcze mogą: 

 • wytwarzać wyroby z materiału własnego,
 • zlecać podwykonawcy wytwarzanie wyrobów z materiałów własnych,
 • posiadać prawa do wyrobu, a zlecać podwykonawcom całkowite wytwarzanie wyrobów z materiałów własnych lub powierzonych,
 • wytwarzać wyroby jako podwykonawca.

Nowy wytworzony wyrób może być wyrobem finalnym, gotowym do użycia, lub półproduktem, który będzie wykorzystany jako surowiec w innej produkcji. Na przykład: produkt rafinacji tlenku glinowego jest surowcem przy produkcji aluminium. Aluminium jest surowcem wykorzystywanym przez zakłady produkujące, np. druty aluminiowe. Natomiast drut aluminiowy jest materiałem bazowym do produkcji wyrobów z niego wytwarzanych (np. siatek aluminiowych).

Produkcja specjalistycznych elementów, części składowych, akcesoriów i wyposażenia dodatkowego do maszyn i urządzeń, klasyfikowana jest w tej samej podklasie, co produkcja maszyn i urządzeń, dla których są one przeznaczone.

Jednakże, produkcja specjalistycznych elementów i akcesoriów przez formowanie i wytłaczanie tworzywa sztucznego, mieści się w odpowiednich podklasach grupy 22.2.

Produkcja uniwersalnych elementów i części do maszyn i urządzeń, takich jak: silniki, pompy, prądnice, elementy (komponenty) elektryczne, zawory, przekładnie zębate, łożyska sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach działalności wytwórczej, niezależnie od grupowań obejmujących maszyny i urządzenia, do których mogłyby zostać zastosowane.

Montaż wyrobów, z własnych lub zakupionych materiałów, traktowany jest jako działalność wytwórcza.

Niniejsza Sekcja nie obejmuje przetwarzania odpadów na surowce wtórne, które jest sklasyfikowane w odpowiednich podklasach grupy 38.3 Odzysk surowców. Wymaganym sposobem tego przetwarzania jest przetwarzanie fizyczne lub chemiczne. Działalność ta sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach Sekcji E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją.

Jednakże, wytworzenie nowego produktu końcowego, gdy na wejściu procesu produkcyjnego wykorzystywane są odpady (np. produkcja srebra z odpadów taśmy filmowej) jest uważane za działalność wytwórczą (w przeciwieństwie do odzyskiwania surowców wtórnych) i mieści się w odpowiednich podklasach niniejszej Sekcji. Natomiast surowce wtórne powstałe w wyniku przetworzenia odpadów, powinny być traktowane jako wyroby pośrednie, a nie jako nowy produkt końcowy.

Specjalistyczne konserwacje i naprawy maszyn i urządzeń produkcyjnych, zawodowych itp. w przeważającej mierze klasyfikowane są w odpowiednich podklasach działu 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń. Jednakże, naprawa komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego klasyfikowana jest w odpowiednich podklasach działu 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, a naprawa pojazdów samochodowych mieści się w odpowiednich podklasach działu 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami detalicznymi; naprawa pojazdów samochodowych.

Uwaga:

Granice pomiędzy działalnością wytwórczą a działalnościami występującymi w innych Sekcjach klasyfikacji mogą być niekiedy niewystarczająco ostre. Działalności klasyfikowane w Sekcji C Przetwórstwo przemysłowe charakteryzują się przekształceniem surowców i materiałów w nowy wyrób. Określenie, który wyrób jest nowym wyrobem często ma charakter subiektywny. 

W rozumieniu niniejszej klasyfikacji poniższe działalności traktowane są jako działalności wytwórcze i mieszczą się w niniejszej Sekcji:

 • przetwórstwo świeżych ryb i skorupiaków (np. filetowanie ryb), z wyłączeniem wykonywanego na statkach rybackich, sklasyfikowane w 10.20.Z,
 • pasteryzowanie i butelkowanie mleka, sklasyfikowane w 10.51.Z,
 • wyprawianie skór, sklasyfikowane w 15.11.Z,
 • zabezpieczanie i konserwowanie drewna, sklasyfikowane w 16.10.Z,
 • drukowanie i działalności z nim związane, sklasyfikowane w odpowiednich podklasach 18.1,
 • bieżnikowanie opon, sklasyfikowane w 22.11.Z,
 • produkcja suchej mieszanki betonowej, sklasyfikowana w 23.63.Z,
 • obróbka elektroniczna, platerowanie, obróbka na gorąco oraz polerowanie metali, sklasyfikowane w 25.61.Z,
 • rekonstrukcja lub przebudowa maszyn i urządzeń (np. przebudowa fabryczna silników samochodowych, sklasyfikowana w 29.10.A.).

Sekcja ta nie obejmuje niektórych działalności, które pomimo, że dotyczą procesów przetwórczych sklasyfikowane są w innych Sekcjach niniejszej klasyfikacji, np.:

 • przygotowywania posiłków do bezpośredniego spożycia, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem,
 • pozyskiwania drewna, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, w
 • zbogacania produktów rolniczych, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,
 • wzbogacania rud i pozostałych minerałów, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji B Górnictwo i wydobywanie,
 • wznoszenia konstrukcji i działalności wytwórczych prowadzonych na miejscu wznoszenia obiektu budowlanego, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach Sekcji F Budownictwo,
 • podziału wyrobów na mniejsze części, partie, włączając pakowanie, przepakowywanie lub butelkowanie wyrobów takich jak: alkohol, produkty chemiczne; sortowania odpadów; mieszania farb na zamówienie klienta; cięcia metalu wg zamówienia klienta; modyfikacji wyrobu, nie będącej produkcją nowego wyrobu sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach Sekcji G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle.