03A ETAP I ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW


ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW:

 

Po podpisaniu umów szkoleniowych z beneficjentami wsparcia (przedsiębiorstwami) wdrożone zostaną analizy potrzeb poszczególnych podmiotów. Analizy dotyczyć będą dokumentów strategicznych, finansowych, wizji przedsiębiorstwa czy obszarów ich oddziaływania na środowisko. Analizy te ułatwią adaptację zasad zarządzania środowiskowego i inwestycji ekologicznych w poszczególnych firmach.

Działanie to skierowane zostanie do 72 decydentów (osób pełniących funkcje kierownicze, decyzyjne) w 36 (po dwie osoby z każdego) podmiotach.

Efektem analiz będzie 36 raportów potrzeb ekologizacyjnych przedsiębiorstw biorących udział w projekcie.Udział w projekcie jest bezpłatny 
- całkowicie dofinansowany w ramach pomocy
de minimis.